میخواهیم تکرار اسم های موجود در لیست زیر را شمارش کنیم.

my_list = ['apple', 'banana', 'grapes', 'pear', 'apple', 'apple', 'pear']

 

 

برنامه مورد نظر به این صورت خواهد بود:

countnames = {}

for item in my_list:

    item = item.lower()

    if item in countnames:

        countnames[item] += 1

    else:

        countnames[item] = 1

       

print(countnames)

خروجی برنامه هم به صورت زیر خواهد بود که یک دیکشنری به ما برخواهد گرداند.

{'apple': 3, 'banana': 1, 'grapes': 1, 'pear': 2}

 

منبع : مكانيك - ساخت و توليد |شمارش تعداد اسم ها در پایتون
برچسب ها : item ,countnames ,apple ,pear ,countnames item ,        countnames